Річна звітність за 2010р

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Емальхімпром"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 39610, Полтавська, Автозаводський, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3Д

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24829068

1.5. Міжміський код та телефон: (0536) 76-88-52

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО № 127639

1.7. Дата державної реєстрації: 04.06.1997

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.emal-prom.com.ua


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Органи управління

Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори акціонерів - вищий орган товариства;

- наглядова рада - представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами в межах своєї компетенції;

- директор - виконавчий орган товариства, який здійснює поточне керівництво;

- ревізор - контролює господарсько-фінансову діяльність товариства.


Посадові особи

Директор. Никитчук Сергій Миколайович. Рік народження: 1983. Освіта: Вища, Український державний хіміко-технологічний університет.. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: З 04.05.2007р. - начальник виробництва емалювання труб ПАТ "Емальхімпром". Посадова особа переобрана на загальних зборах акціонерів ПАТ "Емальхімпром" від 15.04.2011р.. терміном на пять років. повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають..

Головний бухгалтер. Тимошенко Тетяна Олександрівна. Рік народження: 1980. Освіта: Вища, Дніпропетровський Університет економіки і права. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: З 2005р. - головний бухгалтер ПАТ "Емальхімпром". Повноваження посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають..

Голова наглядової ради. Гуща Олександр Павлович. Рік народження: 1948. Освіта: Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. Стаж керівної роботи (років): 9. Попередня посада: З 01.07.1992р. - генеральний директор ЗАТ "Кременчукнафтохімрембуд".. Посадова особа переобрана на загальних зборах акціонерів ПАТ "Емальхімпром" від 15.04.2011р. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають..

Член наглядової ради - заступник голови наглядової ради. Соснерж Анжела Миколаївна. Рік народження: 1970. Освіта: Вища, навчається в Кременчуцькому університеті економіки інформаційних технологій і управління, перейшла на 4 курс.. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: З 01.08.2005р. - головний бухгалтер ЗАТ "Кременчукнафтохімрембуд".. Посадова особа переобрана на загальних зборах акціонерів ПАТ "Емальхімпром" від 15.04.2011р. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають..

Член наглядової ради. Манько Світлана Олександрівна. Рік народження: 1979. Освіта: Вища, інститут економіки та нових технологій. Стаж керівної роботи (років): 6. Попередня посада: З 01.04.2005р. - директор ТОВ "Фірма "Свіг".. Посадова особа переобрана на загальних зборах акціонерів ПАТ "Емальхімпром" від 15.04.2011р. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають..

Ревізор. ТОВ мале науково-виробниче підприємство "Присадки". Код за ЄДРПОУ: 13932946. Посадова особа переобрана на загальних зборах акціонерів ПАТ "Емальхімпром" від15.04.2011р. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.


Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:

Директор. Никитчук Сергій Миколайович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

Головний бухгалтер. Тимошенко Тетяна Олександрівна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

Голова наглядової ради. Гуща Олександр Павлович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

Член наглядової ради - заступник голови наглядової ради. Соснерж Анжела Миколаївна. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

Член наглядової ради. Манько Світлана Олександрівна. Юридична особа. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

Ревізор. ТОВ НВП "Присадки". Юридична особа. Кількість акцій: 196144. У відсотках: 11,316923%.


Засновники емітента

Закрите акціонерне товариство "Кременчукнафтохімрембуд". Код за ЄДРПОУ: 21076125. Місцезнаходження: Україна, 39609, Полтавська, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 11. 45,459000%.

ПП фірма "Рембуднафтохім". Код за ЄДРПОУ: 13952989. Місцезнаходження: Україна, 39610, Полтавська, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3. 14,424000%.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства "Емальтехпром". Код за ЄДРПОУ: 23371749. Місцезнаходження: Україна, 49130, Дніпропетровська, м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 77а. 13,270000%.

Фонд державного майна України. Код за ЄДРПОУ: 00032945. Місцезнаходження: Україна, 01133, Київська, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. 12,455000%.

Мале науково-виробниче підприємство "Присадки" - товариство з обмеженою відповідальністю. Код за ЄДРПОУ: 13932946. Місцезнаходження: Україна, 39609, Полтавська, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 11. 11,317000%.

Закрите акціонерне товариство "Промтехмонтаж - 1". Код за ЄДРПОУ: 01413945. Місцезнаходження: Україна, 61002, Харківська, м. Харків, вул. Сумська, 78. 3,075000%.


4. Інформація про цінні папери емітента

Акції. Дата реєстрації випуску: 01.11.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 997/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA 4000097083. Тип цінного папера: Іменні прості . Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 1,00. Кількість акцій (штук): 1733192. Загальна номінальна вартість (грн.): 1733192,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Акції не включені до котирувального списку, обертаються на неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.


5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

В зв'язку з прийняттям закону України "Про акціонерні товариства" було змінено особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Було припинено дію договору з реєстратором ТОВ "Базис-Реєстр-Полтавський"( код ЄДРПОУ № 30601250) та заключено договора про обслуговування емісії цінних паперів з ВАТ "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ № 30370711) та про відкриття рахунку в цінних паперах власникам ІЦП ПАТ "Емальхімпром" у зберігача ЦП ТОВ "Перший регіональний фондовий дім" ( код ЄДРПОУ 36865250) № ЗЕ-16/10 від 01.12.2010р.


6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів: позачергові. Дата проведення: 01.10.2010. Кворум зборів (%): 96,920000. Ініціатором позачергових загальних зборів був Директор.

 • 1. Прийняття рішення про дематеріалізацію випущених акціонерним товариством акцій, затвердження депозитарія та зберігача.
 • 2. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
 • 3. Затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму.

Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 16.04.2010. Кворум зборів (%): 85,600000.

 • 1.Звіт дирекції ВАТ "Емальхімпром" про результати фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2010-2011р.
 • 2. Звіт спостережної ради про роботу за 2009 рік.
 • 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009р.
 • 4. Затвердження річного звіту та балансу підприємства за 2009р.
 • 5. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи в 2009р., затвердження норм розподілу прибутка за підсумками роботі в 2010р.
 • 6. Про переведення акцій ВАТ "Емальхімпром" у бездокументарну форму існування.
 • 7. Про внесення змін в діючий Статут ВАТ "Емальхімпром" від 05.06.2002р.
 • 8. Про розгляд проекта Статута публічного акціонерного товариства "Емальхімпром" у відповідності з законом України "Про акціонерні товариства" з наступною його реєстрацією.

Згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол від 16.04.2011р) Товариство змінило назву з Відкритого акціонерного товариства «Емальхімпром» (код за ЄДРПОУ- 24829068) на Публічне акціонерне товариство «Емальхімпром» (код за ЄДРПОУ- 24829068)


7. Інформація про дивіденди

8. Інформація щодо аудиторського висновку

На підставі Угоди № 278 від 02.02.2011 р. Аудиторською фірмою «КАПІТАЛЪ» проведена перевірка фінансової звітності за 2010 рік ВАТ "Емальхімпром". Ми провели незалежну аудиторську перевірку фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, який складається з:

- Балансу станом на 31 грудня 2010 року;

- Звіту про фінансові результати за 2010 рік;

- Приміток до фінансової звітності за 2010 рік у довільній формі;

на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які використовуються у якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включав виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку таких ризиків, аудитор, розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор підтверджує, що виконав усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності та не знаходиться в стані залежності від перевіреного нами підприємства ВАТ «Емальхімпром».

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявності активів підприємства, оскільки ця дата передувала даті укладення договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер існування обмеження обсягу роботи, аудитор не мав змоги підтвердити наявність активів підприємства за допомогою інших аудиторських процедур. В зв'язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.

Як зазначено у Примітці 5 до Балансу, у фінансових звітах не враховано резерв сумнівних боргів та не створено забезпечення щодо виплат персоналу, що на нашу думку, не відповідає Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Всі перераховані ситуації є результатом рішення прийнятого управлінським персоналом і це змусило нас висловити умовно-позитивну думку щодо фінансових звітів за цей рік.

Висновок

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження величини чистого збитку, та впливу інших питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти достовірно у всіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан ВАТ Емальхімпром станом на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах аудитор звертає увагу на додаткову інформацію, висновок щодо якої надається згідно Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Міністерством юстиції України № 53/13320 23 січня 2007 року.

Концептуальною основою для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів підприємства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

ВАТ "Емальхімпром" веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських одиниць здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях. Облік ведеться вручну, хоча підприємством придбано бухгалтерську програму.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність підприємства за 2010 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів - ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік в цілому ведеться відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-Х1, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, Наказу про облікову політику.

Активи підприємства на дату Балансу складають нематеріальні активи, основні засоби, запаси, грошові кошти та дебіторська заборгованість.

На думку аудиторів, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО № 7 та Положенню про бухгалтерський облік. Звертаємо увагу на Примітку 2 до Балансу, де наведена інформація щодо забезпечення кредитів.

Запаси відображаються, згідно П(С)БО № 9 "Запаси", за первісною вартістю.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається за первісною вартістю, без врахування резерву сумнівних боргів, створення яких передбачено П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження, інформація за видами активів розкрита підприємством відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

Зобов'язання підприємства складають короткострокові кредити банків, інші поточні зобов'язання, поточні зобов'язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за рахунками з бюджетом; зі страхування; зобов'язання з оплати праці. Зобов'язання відображені, в цілому за сумою погашення, згідно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". На нашу думку інформація про зобов'язання розкрита підприємством відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Власний капітал підприємства складає статутний капітал, додатковий капітал зменшений на суму збитків. Статутний капітал ВАТ "Емальхімпром" складає 1 733 192,0 грн., що розподілено на 1 733 192 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. Статутний капітал сплачено: 446,1 тис.грн. грошовими коштами, 230тис.грн. нематеріальними активами, 1057,1 тис.грн. основними фондами.

Вартість чистих активів підприємства на дату Балансу становить 3774,4 тис. грн., що відповідає ст. 155 частині 3 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р..

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на Примітку 9 до фінансових звітів, у якій зазначається, що підприємство станом на 31 грудня 2010 має непокритий збиток сумою 1 122,3 тис. грн., що збільшився за 2010 рік на 209,2 тис.грн. Обставини, що викладені вище, свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може породити значні сумніви в здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження, інформація про власний капітал розкрита підприємством відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Чистий збиток підприємства за 2010 рік розрахований відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Чистий збиток за 2010 рік складає 209,2 тис. грн.

Особлива інформація про події, визначені у частині першої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на фінансове господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів розкрита у Річній інформації емітента за 2010 рік та у Примітках до фінансової звітності у довільній формі, змін у особливій інформації не відбувалось.

Строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі проведеного аудиту за 2010 рік, на нашу думку, оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління ВАТ «Емальхімпром» знаходиться на задовільному рівні. В цілому дотримуються права акціонерів стосовно вільного розпорядження належних їм акцій. Для подальшого підвищення ефективності керування підприємством необхідно більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків, внутрішньому контролю на підприємстві та аналізу фінансово-господарського стану підприємства.

Зміст та форма Балансу станом на 31.12.2010 року, загальні вимоги до розкриття його статей, відповідають Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку № 25. Зміст та форма Звіту про фінансові результати за 2010 рік, загальні вимоги до розкриття його статей відповідають Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку № 25.


9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2011


10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Директор
19.04.2011
Никитчук Сергій Миколайович
 
Найти на сайте:
Поиск по сайту

 
   
Контакты:
Спец предложение:

 
 
Статистика:Эмалирование | Отводы | Переходы | Тройники | Детали трубопроводов | Эмалирование согласно ТУ | Фитинги в Киеве
Создание сайта - stroimweb