Состоиться общее очередное собрание акционеров ОАО «Емальхимпром».

Публічне акціонерне товариство «Емальхімпром» повідомляє, що 20 квітня 2012 року о 14.00 годині за адресою: 39609 м. Кременчук, вул. Свіштовська, ЗД (адміністративний корпус ПАТ «Емальхімпром», кімн. 4) відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах акціонерів –24 година 16 квітня 2012р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Обрання лічильної комісії зборів.

3. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році. Визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

4. Звіт наглядової ради про роботу в 2011році.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізора щодо достовірності річного звіту Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

6. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2011 рік. . Визначення порядку розподілу прибутку та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2011році.

Реєстрація учасників зборів з 13-20 до 13-50.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у бухгалтерії Товариства.

Довідки за телефонами: (0536) 76-88-52, 76-87-77

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Звітний 2011 рік Попередній 2010 рік
Усього активів 4 378,2 4 361,8
Основні засоби 4 166,3 4 171,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 91,9 124,9
Сумарна дебіторська заборгованість 98,0 49,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,1 1,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -857,1 - 1 122,3
Власний капітал 4 039,7 3 774,4
Статутний капітал 1 733,2 1 733,2
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 338,5 587,4
Чистий прибуток (збиток) 265,2 -209,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1733192 1733192
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій в протягом періоду - -
Чисельність робітників на кінець періоду (чоловік) 27 30

             Директор ПАТ «Емальхімпром»                                                           Никитчук С.М.


Кроме статьи "Состоиться общее очередное собрание акционеров ОАО «Емальхимпром»." читайте также:

 
Найти на сайте:
Поиск по сайту

 
   
Контакты:
Спец предложение:

 
 
Статистика:Эмалирование | Отводы | Переходы | Тройники | Детали трубопроводов | Эмалирование согласно ТУ | Фитинги в Киеве
Создание сайта - stroimweb